Echografie scholing voor iedere zorgprofessional (2024)

 • Home
 • Cursussen
 • Cursus aanbod

Nieuwegein, 13-09-2024 Nieuwegein, 19-12-2024 Nieuwegein, 17-03-2025 Nieuwegein, 23-06-2025

Spoedechografie - Basis - 1 dag

Duur: 1 dag

Kom en leer op een relaxte en gestructureerde manier point-of-care echografie bij DEUS! Voor iedereen die in 1 dag een mooi nieuw begin wil maken met spoedechografie (eFAST en RUSH) of point-of-care echografie in het algemeen is dit een perfecte keuze. Deze cursus is qua onderwerpen gelijk aan de 2-daagse cursus maar is bedoeld voor diegenen die snel leren en zich in 1 dag de basis willen aanleren. Dat kan doordat wij deze dag meer instructeurs uitnodigen en er dus meer oefentijd is per cursist. Deze cursus is dus ook zeer geschikt als refresher cursus.

De theorie zal naast de voorbereidende e-learning in korte presentaties naar voren komen, het zwaartepunt van de cursus zal liggen in het hands-on gedeelte; het vervaardigen en interpreteren van echobeelden. Wij maken hierbij alleen gebruik van proefpersonen, doorgaans studenten geneeskunde.

Voor iedere cursus wordt dan ook een gedegen bestudering van de opgegeven lesstof in de e-learning modulen verwacht teneinde de cursusdoelen te bereiken. Voor het verkrijgen van het certificaat zal een toets over herkenning van pathologie op echobeeldenplaatsvinden.Houdqua voorbereidingstijd voor de zekerheid rekening met globaal1 uur studeren per e-learning accreditatiepunt.

OPTIMALE LEEROMGEVING
DEUS cursussen zijn uniek door onze rigoureuze praktijkgerichte didactische opzet. Wij onderscheiden ons van andere echografie cursussen door tijdens de praktijkoefeningen te werken met kleine groepjes van 3 cursisten per oefenstation. Elk oefenstation heeft een eigen instructeur, echomachine en DEUS echom*odel waardoor elke gemaakte echt direct wordt gesuperviseerd en gebruikt kan worden voor het eigen echoportfolio en eventueel certificatietraject. Juist het aanleren van de praktische implementatie van POCUS is belangrijk. Wij werken daarom alleen met ervaren klinische instructeurs die in het dagelijkse werk ook daadwerkelijk zelf structureel point-of-care echografie toepassen in de behandeling van eigen patiënten.Tijdens het gezamenlijk oefenen van de echovaardigheid, onder andere door middel van voor de individuele cursist relevante scenariotrainingen, is er zo voldoende ruimte om ook in te gaan op de klinische setting in de eigen dagelijkse praktijk.

Nieuwegein, 13-09-2024Nieuwegein, 19-12-2024Nieuwegein, 17-03-2025Nieuwegein, 23-06-2025

vanaf:

€ 1.095,00

KORTING
Op de huidige prijs van €1.195,00 zijn de volgende kortingen van toepassing:
€ 100,00 korting i.c.m. Supervisie Scandag

Deze cursus kent maximaal 15 accreditatiepunten

Accreditatie

ABAN cluster 1: 13 punten (6+7*)
Huisartsen, Specialisten ouderengeneeskunde, Artsen voor verstandelijk gehandicapten
ABAN cluster 2: 13 punten (6+7*)
Medisch specialisten
NAPA: 13 punten (6+7*)
Nederlandse Associatie Physician Assistants
AVSR: 15 punten (8+7*)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

(*)ABAN / VSR / V&VN Accreditatie van de e-learning 7punten of soms meer in het geval van VSR/V&VN) loopt via ExpertCollege. Voor beroepsverenigingen van niet-artsen die niet zijn aangesloten bij ABAN/VSR/V&VN kunnen de ABAN of VSR/V&VN punten meestal wel alsnog bijgeschreven worden door de cursist via de eigen accrediterende vereniging.

AANBIEDING
Bij aanschaf van deze cursus is het gebruik van de volgende e-learning modules inbegrepen:
Basisprincipes Echografie
Abdominale aorta
eFAST
Point-of-Care Echocardiografie
Shock
Vena cava inferior

13sep

Nieuwegein

08:00-18:00
€ 1.195,00
inschrijven

19dec

Nieuwegein

08:00-18:00
€ 1.195,00
inschrijven

17mrt

Nieuwegein

08:00-18:00
€ 1.195,00
inschrijven

23jun

Nieuwegein

08:00-18:00
€ 1.195,00
inschrijven

 • doelgroep
 • toelatingseisen
 • doel
 • inhoud
 • leerdoelen

Alle artsen, verpleegkundig specialistenen physician assistantsgeïnteresseerd in de spoedechografie ofdie een degelijke start wil maken metpoint-of-care echografie in het algemeen. BijvoorbeeldSEH-artsen, intensivisten, huisartsen,anesthesisten,chirurgenen arts-assistenten (in opleiding).

Deze cursus is geschikt voor BIG geregistreerde zorgprofessionals.

Zelfstandig kunnen vastellen van levensbedreigende aandoeningen in zowel de trauma als de non-trauma setting en hiermee de zorg voor (de acuut zieke) patiënt te verbeteren.

 • Basisprincipes echografie en knobologie
 • EFAST (intra-abdominaal vrij vocht, pericardvocht, hemo-pneumothorax)
 • AAA
 • Basale spoedechocardiografie
  • Linker ventrikel functie
  • Pericardvocht en/of tamponade
  • Evaluatie van verhouding linker en rechter kamergrootte
 • Collapsibiliteit vena cava inferior
 • Echografie bij shock (RUSH: Rapid Ultrasound in Shock)

De cursisten worden na afloop van deze cursusgeacht om;

 • Vertrouwd te zijn met de basale natuurkundige principes van de echografie;
 • Vertrouwd te zijn met de 3 kerngebieden van de spoedechografie (trauma, cardiaal, AAA);
 • Op basaal niveau beelden te kunnen vervaardigen en interpreteren in 3 kerngebieden van de spoedechografie.

Wauw…. drie dagen na de inspirerende cursus echografie met een collega in de prehospitale setting een dissectie gevangen, echt gaaf.

A. Heutinck en I. NooijenVS RAV Brabant Midden West Noord

Een hands-on cursus die je de basis van de spoedechografie leert en dankzij de dedicated instructeurs elke cursist enthousiast kan maken voor de spoedechografie

Jiri MANIOS SEH, Dijklander Ziekenhuis

3 dagen na de inspirerende basiscursus was het meteen raak! Ik zette de echokop op de buik en direct zagen we een dissectie flap. het is heel gaaf om on the spot de diagnose te kunnen stellen!

Jordi JurgensANIOS SEH, Dijklander Ziekenhuis Purmerend

Uitstekende cursus! Inclusief nuttige leuke e-learning die je zelf doet voorafgaand aan de cursus. De praktijk haakt daar vervolgens perfect op aan. De instructeurs hebben enorme kennis en ervaring op het gebied van point-of-care echografie (POCUS) en begeleiden de cursisten fantastisch. Zeer veilig leerklimaat in kleine groepjes, waardoor je ruimschoots tijd hebt om zelf echo’s te maken. Er wordt gewerkt met modellen (veelal geneeskunde studenten) waardoor je goed het ‘hands-on’ gevoel krijgt dat je bij patiënten ook nodig hebt. In de basiscursus wordt POCUS bij levensbedreigende situaties behandeld, zoals het eFAST, RUSH en AAAA protocol. Essentiele kennis en kunde voor iedereen die met acuut levensbedreigde patiënten te maken heeft, en verbazingwekkend goed te leren in slechts 1 dag!

Mark FrederikseMajoor-arts / Spoedeisende Hulp Arts 400 Geneeskundig Bataljon Koninklijke Landmacht Ministerie van Defensie

Een zeer leerzame dag om kennis gemaakt te hebben met de basis van spoedechografie. Mijns inziens een toenemend onmisbare tool in snelle diagnostiek, voor zowel op de IC, SEH als op de operatiekamers.

David van VemdeAIOS Anesthesie St Antonius ziekenhuis te Nieuwegein/Utrecht

Schrijf je in voor de cursus Spoedechografie - Basis - 1 dag

Cursus duur: 1 dag

Nieuwegein, 13-09-2024Nieuwegein, 19-12-2024Nieuwegein, 17-03-2025Nieuwegein, 23-06-2025

Echografie scholing voor iedere zorgprofessional (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated:

Views: 5711

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.